Smluvní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně vystupuje RealBot s.r.o., se sídlem Jiráskova 702/38, Česká Lípa, IČ: 02890241, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34072, jako zprostředkovatel služeb (dále jen „zprostředkovatel“) a na druhé straně je zájemce (dále jen „zájemce“).

2) Zprostředkovatel je zprostředkovatelem služeb sloužících k zajištění pronájmu a prodeje nemovitosti a provozovatelem internetového serveru RealBot, umístěného na internetové adrese https://realbot.cz. Zájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.

3) Zájemce podáním elektronické objednávky potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a s těmito podmínkami výslovně souhlasí.

4) Odeslání objednávky a potvrzení všeobecných obchodních podmínek jsou obecnou nabídkou k uzavření smlouvy. V případě uzavření této smlouvy elektronickou formou, se zprostředkovatel zavazuje poskytnout zájemci služby ve smlouvě uvedené. Právní vztahy účastníků se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

5) Obsah serveru a všechny jeho části jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb., kdy k jakémukoliv užití nad rámec oprávnění obsažených na serveru je nezbytná licence udělená zprostředkovatelem. Zájemce bere na vědomí, že neoprávněný zásah do autorského práva je nezákonný.

6) Server slouží pouze pro soukromou inzerci oprávněných vlastníků nemovitých věcí a družstevních podílů či osob s možností dispozice . Není určen pro inzerci ani jakýkoliv jiný způsob využití, včetně využití informací a kontaktů, ostatními zprostředkovateli, zejména jinými realitními kancelářemi, zaměstnanci realitních kanceláří či realitními makléři apod.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) Podmínkou uzavření smlouvy je registrace zájemce na serveru zprostředkovatele, kdy zájemce uvádí své jméno, příjmení, email a telefonní číslo. Tyto údaje pak slouží výlučně k vzájemné komunikaci zprostředkovatele a zájemce, přičemž zprostředkovatel se zavazuje tato data chránit v souladu se zákonem (zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) a nařízení EU, tzv. GDPR.

Zprostředkovatel je oprávněn získávat informace formou přímého poskytnutí zájemcem, odesláním pomocí registračního formuláře, formuláře pro přidání nemovitých věcí, kontaktního formuláře, formuláře pro srovnání hypotéky či dalšími legálními prostředky.

Zprostředkovatel je oprávněn získaná data k dalšímu využití pro zpracování finančních služeb a pojištění poskytnout své dceřiné společnosti RealBot Financial Services s.r.o., IČ: 05259819 (dále jen “dceřiná společnost).

Zprostředkovatel či dceřiná společnost je oprávněn registrované zájemce či zájemce o koupi, nájem apod. kontaktovat prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonicky, poštou či dalšími prostředky určenými ke komunikaci.
Zprostředkovatel či dceřiná společnost je oprávněn kontaktovat zájemce za účelem informování o novinkách, zasílání dokumentů, zasílání nabídek služeb sloužících k prodeji nebo pronájmu nemovitosti nebo s nimi souvisejících, nabídek pojištění, hypotečních úvěrů i dalších finančních služeb, zajišťování realizace zprostředkovávaných služeb zprostředkovatelem nebo v souvislosti se smluvním plněním.

2) Po odeslání registrace zájemcem zprostředkovatel potvrdí emailem dokončení registrace. Tímto potvrzením dochází k uzavření smluvního vztahu bez časového omezení.

3) Zájemce zadává požadovaná data do serveru ve formě inzerátu na vlastní náklady, kdy náklady na prostředky komunikaci na dálku se neliší od základní sazby (internetové i telefonické připojení dle podmínek operátora zájemce). Zájemce nesmí jakýmkoliv způsobem získávat neoprávněný přístup a měnit tímto neoprávněným přístupem údaje, zadané do serveru bez zprostředkovatele.

4) Zájemce je oprávněn pomocí změnových částí serveru v rámci serveru upravovat své zadané údaje.

5) Zájemce se zavazuje uvádět pravdivé a aktuální údaje při registraci, což potvrzuje potvrzením registrace či vkladem a změnou dalších údajů.

III. SMLOUVA A DALŠÍ SLUŽBY ZPROSTŘEDKOVATELE

1) Předmětem výše uvedené smlouvy je aktivní zprostředkování a zajištění služeb sloužících k zajištění prodeje, nájmu či podnájmu nemovitých věcí či prodeje družstevního podílu, spojeného s nájmem bytu. Těmito službami jsou myšleny především inzerce, prezentace, poradenství, příprava smluvní dokumentace, zajištění výpisu z katastru nemovitostí, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, úschova kupní ceny či její části, a to zejména prostřednictvím spolupracující banky nebo advokátní kanceláře ve formě bankovní či advokátní úschovy. Rozsah poskytovaných služeb není automatický a vychází z balíčku požadovaných služeb, případně si jednotlivé služby lze libovolným způsobem nakombinovat a vytvořit si tak balíček na míru.

2) Služby zprostředkovatele jsou poskytovány v rámci provozu serveru ve formě umožnění registrovanému zájemci vkládání textů, obrázků či jiných odsouhlasených informací. Registrovaný zájemce je oprávněn tuto inzerci měnit a upravovat v souladu s možnostmi serveru a dohodnutými podmínkami.

3) Smlouva je uzavřena vložením konkrétní inzerce a jejím zveřejněním na serveru zprostředkovatele. Uzavřením smlouvy zájemce souhlasí s tím, že zprostředkovatel bude vyvíjet činnost za účelem zajištění sjednaných služeb, kdy zájemce dává souhlas k tomu, aby zprostředkovatel podával o nemovitých věcech či k družstevnímu podílu, spojenému s nájmem bytu, prostřednictvím serveru, veškeré informace třetím osobám.

4) Smlouva, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, je uzavřena za pomoci technických prostředků, kdy nebude docházet k uzavření a podpisu písemné smlouvy. Smluvní vztah vzniká uskutečněním objednávky a zveřejněním si je zájemce vědom, že jak k uzavření smlouvy, tak i k další komunikaci, dochází za použití prostředku komunikace na dálku.

5) Smlouva je uzavřena jako nevýhradní, tj. zájemce je oprávněn zajišťovat prodej, pronájem i samostatně nebo prostřednictvím realitních kanceláří či makléřů s výjimkou situace, kdy je domluvena odložená platba až po uskutečnění prodeje či pronájmu nemovitosti. Za uskutečnění prodeje nemovitosti je považován moment, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a k jejímu podpisu všemi stranami. Za uskutečnění pronájmu nemovitosti je považován moment, kdy dojde k uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem a k jejímu podpisu všemi stranami.

6) Služby zprostředkovatele jsou rozděleny do několika balíčků a zájemce má možnost vybrat, který balíček služeb požaduje, případně si jednotlivé služby libovolným způsobem nakombinovat a vytvořit si tak balíček na míru.

IV. CENA SLUŽEB

1) Za poskytování služeb hradí zájemce cenu, která je specifikována na serveru poskytovatele a v závazné objednávce. Každá služba je naceněna jednotlivě nebo je možné vybírat z několika přednastavených balíčků služeb.

Zprostředkovatel je oprávněn ceník upravovat, kdy pro určení ceny je rozhodná cena zveřejněná ke dni objednání jednotlivých služeb.

2) Cena za poskytnuté služby je splatná do pěti dnů od potvrzení objednávky, a to buď prostřednictvím platební brány GoPay, a nebo na účet zprostředkovatele uvedený na stránkách zprostředkovatele v sekci Kontakty. Aktivace a zveřejnění inzerátu na serveru bude zprostředkovatelem zajištěno nejpozději do tří dnů od připsání ceny na účet. Platba musí obsahovat variabilní symbol, kterým je číslo zálohové faktury, kterou zájemce obdrží společně s potvrzením objednávky. Dnem zdanitelného plnění se rozumí den připsání ceny na účet zprostředkovatele. Platební styk bude probíhat v souladu se z.č. 284/2009 Sb. o platebním styku. Zprostředkovatel se zavazuje zajistit plnění jednotlivých služeb objednaných zájemcem v domluvených termínech. Zájemce se na druhé straně zavazuje poskytnout zprostředkovateli veškerou potřebnou součinnost. V případě nedokončení některé z objednaných a uhrazených služeb z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany zájemce si je zájemce vědom, že nemá nárok na vrácení celé ani části ceny této služby.

3) V případě, že poskytnutá cena je limitována dobou poskytování služeb, bude poskytování služeb ukončeno uplynutím této doby. Zájemce může dobu prodloužit zaplacením služeb na další období. Za měsíc se pro účely této smlouvy považuje 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů. V případě, že je poskytování služeb limitováno na dobu 3 měsíců, je za tuto dobu považováno 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

V. PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ DAT – INZERCE

1) Pravidla zadávání inzerce určuje v nastavení zprostředkovatel.

Zájemce je povinen uvádět skutečné, pravdivé údaje a poskytovat aktuální fotografie v případě jejich zveřejňování. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za údaje zveřejněné zájemcem, který si je vědom případných možných následků uvádění mylných, klamavých či jinak nepravdivých a neúplných skutečností. Zájemce se zavazuje nezveřejňovat informace, které jsou chráněny zákonem, dobrými mravy, či právními předpisy EU.

2) Zprostředkovatel je oprávněn odmítnout zveřejnit údaje v inzerci, pokud je zjištěno, že jsou nepravdivé, jsou v rozporu s právním řádem a veřejným pořádkem, či odporují zájmům zprostředkovatele.

3) Po uplynutí sjednané doby je zprostředkovatel oprávněn inzerci odstranit, pokud nedošlo k prodloužení a zaplacení ceny na další období.

4) Zájemce si je vědom toho, že poskytuje osobní údaje, chráněné zejména z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasí s poskytováním osobních údajů zprostředkovateli, který je povinen s nimi nakládat v souladu se zákonem a jinými právními předpisy. Je právem zájemce při ukončení registrace žádat výmaz údajů a v průběhu platnosti licence tyto údaje měnit a aktualizovat dle současného stavu. Zájemce souhlasí, aby poskytované údaje zprostředkovateli tento poskytl třetím osobám v souvislosti s prováděním inzerce, zejména potom smluvním osobám tj. třetím zájemcům a svým partnerům. Zájemce se zavazuje upozornit zprostředkovatele na případná zjištění zásahu do ochrany osobních třetími osobami a žádat o vysvětlení či odstranění protiprávního stavu.

5) V případě, že zájemce zneužije účelově ust. čl. I bod 5. těchto VOP, vzniká zprostředkovateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ zneužití – porušení povinnosti.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

1) Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat zájemci služby, ke kterým se v potvrzené objednávce zavázal, a to v domluveném rozsahu uvedeném na stránkách zprostředkovatele nebo v potvrzeném marketingovém plánu prodeje / pronájmu nemovitosti, pokud je součástí objednávky.

2) Zprostředkovatel se zavazuje řádně informovat zájemce o případných změnách cen, rozsahu poskytovaných služeb či omezení služeb.

3) Zprostředkovatel je oprávněn zveřejňovat skutečnosti předané / vložené zájemcem, kdy zájemce si je vědom, že při zveřejňování určitých skutečností (fotografií, dat apod.) může docházet k zásahu do integrity osob a majetku. Shodná získaná data je zprostředkovatel oprávněn používat ve svých reklamních materiálech. Zprostředkovatel je oprávněn zveřejnit materiály či inzerci s odkazem na bod V. čl. 2) těchto VOP.

4) Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně ukončit smluvní vztah a zrušit registraci zájemce dle těchto stanov. Zprostředkovatel je oprávněn přerušit, omezit či neposkytnout služby, pokud se zájemce dostal do prodlení s placením ceny.

5) Zájemce se zavazuje poskytovat pravdivé a úplné informace, které nejsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či veřejným pořádkem. Zájemce odpovídá za obsah poskytovaných informací, dokumentů a inzerátů.

6) Zájemce se zavazuje neumožnit přístup a zneužití přístupového hesla třetím osobám a chránit tak svůj přístup. Zprostředkovatel neodpovídá za škody způsobené zájemci v souvislosti s poskytovanými informacemi a platebním stykem a to ani z důvodu, že dojde k neoprávněnému zásahu do elektronického přístupu na straně zájemce. Zájemce nesmí zasahovat neoprávněně do serveru a manipulovat se serverem nad rámec jeho nastavení. Pro případ zjištění porušení povinností dle bodu 6) je zprostředkovatel oprávněn přístup zájemci okamžitě zablokovat a zrušit registraci.

7) Zájemce je oprávněn okamžitě ukončit smluvní vztah a to zrušením registrace bez uvedení důvodu. Zrušením registrace ze strany zájemce či zprostředkovatele dle bodu 6), nevzniká zájemci právo na vrácení již uhrazených služeb na sjednané období.

VII. ODPOVĚDNOST

1) Každý z účastníků odpovídá za porušení povinnosti dané těmito stanovami, smluvním vztahem, či zvláštním ujednáním účastníků.

2) Zprostředkovatel neodpovídá za újmu způsobenou zájemci za nemožnost využívání serveru či v souvislosti s jeho užíváním, stejně jako neodpovídá za poškození nebo ztrátu uložených dat. Zprostředkovatel neodpovídá za výpadky či dočasnou nefunkčnost serveru.

3) Zprostředkovatel neodpovídá za obsah a správnost údajů vkládaných zájemcem, tj. zejména za informace uložené při registraci, dále za obsah a správnost inzerátů, foto apod. Zprostředkovatel neodpovídá za činnost zájemce ve vztahu k třetím osobám.

4) Zprostředkovatel je oprávněn okamžitě vymazat dokumenty, foto či jiné informace, pokud zjistí, že neodpovídají skutečnosti, nebo se jedná o materiály uvedené v čl. V. bod.2., případně je tak oprávněn učinit, pokud zjistí, že při registraci byla zadána /či později upravena/ vstupní data. Zprostředkovatel nearchivuje inzerci a informace, kdy zájemce je srozuměn s tím, že po skončení smluvního vztahu mohou být data ze serveru vymazána.

VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1) Právní vztah vzniká dokončením registrace a je uzavírán bez časového omezení.

2) Smluvní vztah, týkající se poskytovaného plnění a smlouvy, je uzavírán vždy na dobu tří měsíců a může být opakovaně prodlužován. Poskytování jiných služeb než zprostředkování prodeje je automaticky prodlužováno na dobu, kdy je zájemcem poskytování služeb hrazeno.

3) Zájemce je oprávněn okamžitě ukončit smluvní vztah, a to formou ukončení registrace s tím, že již nemá nárok na vrácení uhrazených služeb. Pro případ, že by zájemce chtěl ukončit konkrétní poskytování služeb, ale chce si ponechat registraci, může tak učinit formou e-mailové žádosti, odeslané na email zprostředkovatele info@realbot.cz. V emailu, který musí být odeslán z registrované emailové adresy, musí být uvedeno, jaké služby požaduje zájemce ukončit. Toto stejné pak může učinit doporučeným dopisem, adresovaným do sídla zprostředkovatele s úředně ověřeným podpisem registrovaného zájemce. Výše uvedené právo odstoupení od smlouvy či zrušení registrace se netýká situace, kdy jsou služby poskytované zprostředkovatelem hrazeny formou odložené platby. Pokud po uzavření rezervační smlouvy nebo vyhotovení návrhu kupní smlouvy zájemce přestane poskytovat součinnost či odmítne smlouvu uzavřít, odpovídá za náhradu škody zprostředkovateli i třetí osobě.

4) Pro případ, že zájemce poruší závažným způsobem, či opakovaně povinnosti vyplývající z těchto VOP, či dalších smluvních ujednání, je zprostředkovatel oprávněn od smluvního vztahu odstoupit, odstranit inzerci a zrušit registraci. Odstoupení provede zprostředkovatel emailem na emailovou adresuuvedenou v registraci. Pokud bude adresa zájemce zrušena či blokována, má se za to, že odstoupení bylo doručeno třetím dnem po odeslání odstoupení. Pro případ odstoupení zprostředkovatele z tohoto důvodu, nemá zájemce právo na zaplacení části uhrazených a dosud neukončených služeb.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tyto VOP mohou být měněny zprostředkovatelem jednostranně, kdy změna stanov je účinná ke dni nového zveřejnění, u kterého musí být uveden datum platnosti a účinnosti. Při změně stanov se zprostředkovatel zavazuje emailem informovat stávající registrované zájemce. Právní vztahy ze smluv vzniklých před změnou VOP se řídí VOP platnými v době uzavření smluvního vztahu, pokud je to pro zájemce výhodnější.

2) Smluvní strany se zavazují případné spory řešit smírnou cestou. Pro případ, že ke smírnému vyřešení nedojde, je příslušný soud dle o.s.ř. č. 99/1963 Sb.

3) Pro případ, že by se některá ustanovení těchto VOP či zprostředkovatelské smlouvy stala neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost jako celek.

Tyto stanovy jsou platné dnem 17.12.2017, účinné zveřejněním na serveru.